Jak rozvíjet a vychovávat děti již od narození
(prevence poruch učení a chování)

 • Nejste si jisti, zda-li je vývoj Vašeho dítěte plynulý, harmonický a odpovídající věku?
  Chcete jej přirozeně rozvíjet a pomoci tam, kde se již vyskytly problémy se soustředěním a výchovou (nezvládnutelné a zlostné děti) ?
 • Již vývoj v kojeneckém a batolecím období podmiňuje školní úspěšnost. Pokud budete jako rodič respektovat a vhodně rozvíjet psychomotorický (např. otáčení, lezení) a sociální vývoj dítěte, významně předcházíte specifickým poruchám učení a chování.

 • Také s tzv. „hyperaktivitou“ u batolat a předškolních dětí se dá velmi dobře pracovat a naučit takové dítě soustředění.
 • U předškoláků je důležité rozvíjet vnímání a základní dovednosti - např. zrakové a sluchové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, řeč, správné držení tužky. Dále byste jako rodiče neměli podceňovat přípravu předškoláků, zejména dětí s odkladem školní docházky. To, co společně dokážeme u těchto dětí napravit během pár týdnů, jim i Vám ušetří spoustu let trápení ve škole.

Logopedická prevence

 • Logopedická prevence je zaměřená na nápravu a prevenci problémů v řečovém projevu u dětí. Lekce jsou vedeny hravou formou, aktivity jsou šité na míru a individuálně přizpůsobené konkrétnímu dítěti. V rámci logopedické prevence můžeme zařadit aktivity zaměřené spolu s řečí i na další dovednosti u dětí, které ale úzce souvisí se zdravým rozvojem řeči.

 • Cvičení a aktivity zaměřené na nápravu vadně vyslovovaných hlásek, rozvoj slovní zásoby, zlepšení mluvní obratnosti a celkově na veškeré řečové roviny se v těchto lekcích propojují s aktivitami zaměřenými na grafomotoriku, zrakovou a sluchovou diferenciaci, správný postoj a sed u dětí.

Senzomotorická cvičení

Program vytvořený Mgr. Miletou Hřebíkovou – fyzioterapeut. Individuálně aplikovaná cvičení jsou vhodná pro děti od čtyř let s poruchami pozornosti (ADHD, ADD), neobratné a nešikovné (dyspraxie), děti s Aspergerovým syndromem, s opožděným motorickým vývojem (prošly Vojtovou metodou, nelezly), s vadným držením těla, problémy s grafomotorikou, s řečovými vadami (navštěvují logopeda), dysfázií (vývojová nemluvnost).

Diagnostika

Při celkovém speciálně-pedagogickém vyšetření je část věnována motorickým funkcím – držení těla, typu dýchání, chůzi, stabilitě, koordinaci, vnímání vlastního těla. Některé svaly mají tendenci ochabovat a jiné se naopak zkracují, pokud dítě v tomto pohybovém stereotypu zůstává, problém se prohlubuje. Na koordinaci a stabilitu tyto děti vydávají spoustu energie. Pak jsou samozřejmě dříve unavené a nedokáží se soustředit. Senzomotorická cvičení kombinuji s Dornovou metodou (šetrná manuální terapie páteře a kloubů, která napravuje celkovou statiku těla), která přináší rychlejší a účinnější efekt při nápravě vadného držení těla a stability.

Princip cvičení

Senzomotorická cvičení cvičí rodič doma s dítětem. Jedná se vždy o několik cviků, která jsou zaměřena na uvolnění zkrácených svalových skupin, posílení ochablých svalů, relaxaci a taktilní stimulaci, stabilizaci, koordinaci, korekci držení těla a zapojení vhodných a efektivních pohybových stereotypů (využití v běžném životě). Při cvičení jsou využívány balanční prvky a míče, děti se tak zábavnou formou naučí ovládat své tělo.

Výsledky cvičení

 • zlepšení stability a koordinace
 • zlepšení koncentrace pozornosti
 • správné držení těla
 • zkrácení reakčního času (např. při plnění úkolů)
 • uvolnění ruky pro grafomotoriku
 • posílení svalů zapojujících se při mluvení
 • uvědomění si vlastního těla a jeho efektivnější ovládání
 • předcházení bolestivosti pohybového aparátu

Rozvoj grafomotoriky

Cvičení jsou určena pro předškoláky a mladší školní děti jako prevence a náprava problémů při poruchách psaní. Děti s grafomotorickými problémy nerady malují, tlačí na tužku, mají neupravené písmo, bolí je ruka při psaní a píší pomalu.

Diagnostika

Při úvodním sezení, kterého se účastní dítě spolu s rodičem, je zjištěna úroveň hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a lateralita dítěte. Diagnostické úkoly jsou ve formě krátkých a hravých cvičení, výkon dítěte není podmíněn úspěchem.

Princip cvičení

 • Děti si během cvičení (12-15týdnů) zafixují správné návyky pro psaní.
 • Děti s rodiči cvičí každý den. Nejprve se věnují rozvoji hrubé motoriky (správný stoj, sed, uvolnění ramene, lokte i zápěstí) a pak stimulaci jemné motoriky (obratnost prstů). Dále jsou procvičovány grafomotorické prvky – čáry, kruh, smyčky apod.
 • Při nácviku grafomotoriky k dětem přistupuji individuálně, podle úrovně jejich dovedností. Úkoly jsou krátké a hravé, rodiče je s dětmi bez problémů zvládnou.
 • Výsledkem jsou děti připravené na školní povinnosti, které nebudou mít horší výsledky jen proto, že je bolí ruka a nestíhají psát diktáty a písemné práce.

Cvičení podporuje a rozvíjí

 • Správné držení těla a správný sed
 • Uvolnění ruky a adekvátní tlak na podložku
 • Správný úchop psacího náčiní a postavení ruky při kreslení a psaní
 • Rozvoj jemné motoriky a hmatu
 • Stimulaci pozornosti a nácvik pracovních stereotypů

Maxík

Stimulační program pro děti od pěti let, pro děti s odloženou školní docházkou a děti s potížemi v učení v 1.a 2. ročníku základní i speciální školy.

Autorkami programu jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová. Akreditováno MŠMT ČR č.j. 32809/2010-25-778.

Diagnostika

Při úvodním rozhovoru s rodiči a dítětem speciální pedagog vyhodnocuje úroveň komunikačních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, koncentrace pozornosti a testuje jaký typ laterality dítě má.

Princip cvičení

 • Společně se naučíme základy pracovních postupů, které jsou důležité pro školní výuku a respektování stanovených hranic (režimu dne i jednotlivých činností). Dítě laskavým, ale důsledným způsobem vedu k zaměření a udržení pozornosti na zadaný úkol.
 • Cvičení provádí rodič s dítětem každý den po dobu 10 - 15 minut.
 • K dětem při cvičeních přistupuji přátelsky a rodiče se učí vyhýbat negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě naopak chválíme a zvedáme mu sebevědomí.
 • Dítě si své úspěchy zaznamenává do Maxíkova deníčku.

Program během 15týdnů podporuje a rozvíjí

Nácvik nových pohybových stereotypů a grafomotorické dovednosti – stabilita, dýchání, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správný sed a úchop psacího náčiní.

Rozvoj komunikačních dovedností - rozvoj řeči a myšlení (výslovnost, tvoření vět, porozumění)

Posilování dílčích funkcí v těchto oblastech -zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace,vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalita), vnímání časového sledu (serialita), paměť

Koncentraci pozornosti

Program je rozdělen do jednotlivých bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny tak, aby byly rovnoměrně posilovány všechny složky.

Výsledky cvičení

 • Děti jsou připraveny na režim a zátěž školní docházky
 • Jsou koncentrovanější, samostatnější a sebevědomější
 • Zlepší se u nich obratnost, správně drží tužku a nebolí je ruka při psaní
 • Nepletou se jim písmena a číslice při čtení a psaní

Percepčně – motorická nápravná cvičení

Tento individuální stimulační program byl do České republiky přivezen na začátku devadesátých let z Rakouska. Od té doby je úspěšně využíván k nápravám specifických poruch učení u dětí školního věku.

Autorkou projektu je Mgr. Pavla Bubeníčková. Poslední obnovení akreditace bylo v roce 2010 pod názvem „Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“ (MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778).

Diagnostika

Na základě ucelené diagnostiky je zjištěn stupeň oslabení dílčích funkcí, které zajišťují kvalitní vnímání a zpracování informací. Test je veden hravou formou a neškolním způsobem. Neklade důraz na výkon, dítě nestresuje.

Princip cvičení

 • Cvičení nemají typický školní charakter, děti baví. K dětem přistupuji pozitivně a i rodiče jsou vedeni k pozitivní motivaci při vzdělávání svých dětí.
 • Dítě chválíme za každou drobnost, neúspěchy nejsou komentovány.
 • Jedná se o soubor cvičení, na kterém spolupracují rodiče s dítětem. Společně cvičí 8-10 minut denně. Aby bylo cviční efektivní a bylo dobře zafixováno, je třeba cvičit každou oblast nejméně 3 měsíce.

Program podporuje a rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci
 • prostorovou orientaci
 • vzájemné propojení smyslového vnímání (intermodalita)
 • vnímání časového sledu (serialita)
 • hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku
 • oblast řeči a komunikace
 • paměť a koncentraci pozornosti

Výsledek cvičení u dětí

 • Při čtení a psaní si nepletou písmena a číslice.
 • Čtou plynule a s porozuměním.
 • Rozvíjí se schopnost aplikovat naučená pravidla pravopisu.
 • Kvalita a rychlost psaní se zvyšuje.
 • Dokáží si po sobě zkontrolovat práci a opravit chyby.
 • Lépe chápou a dodržují pravidla mluvnická i společenská.
 • Nezapomínají věci, pohotově reagují v nové situaci, při práci jsou systematické.
 • Rychleji si vybavují slova.
 • Děti se uvolní, mají vyšší sebevědomí při práci ve škole i doma.

Neurologický princip náprav

Mozek dětí se specifickými poruchami učení někde na své cestě zráním a učením (prenatální, perinatální a postnatální příčiny) vytvořil chybná nebo příliš složitě fungující spojení. Informace, které mozek dostává, jsou zmatené, slabé a pomalé.

Tato terapeutická cvičení pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Při každodenním nácviku dochází k posilování nejvýhodnější cesty k propojení nervových center a k postupnému vyhasínání staré, špatně fungující cesty. Pokud je cvičení
správně prováděno, nově vytvořená nervová
spojení zůstávají stabilní a nevyhasínají.

Neurologický princip náprav vznikl na
základě zkušeností rakouského neurologa a
psychiatra Biebla a dnes je stále
podrobněji popisován a
potvrzován novými
výzkumy v oblasti
mozku.

Speciálně-pedagogická terapie u dospělých

Neodhalené poruchy učení a chování, jejichž příčinou jsou dílčí oslabení percepčních funkcí, ovlivňují kvalitu života i u dospělých. Posilovat funkce lze v jakémkoliv věku. Terapie se úspěšně využívá i u lidí po mozkových příhodách a úrazech (nemluví, špatně artikulují, hůře se orientují v prostoru).

Diagnostika

Diagnostika zahrnuje anamnézu a test jednotlivých percepcí, které potřebujeme nejen k učení v dětství, ale používáme je po celý život. Mnoho dospělých s vysokým IQ má funkce nevýhodně nastavené a některé činnosti je stojí nadměrné úsilí nebo v nich opakovaně selhávají.

Mezi časté příznaky ADD (porucha pozornosti) a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) u dospělých patří: opakované nedodržování termínů, neschopnost si déle udržet práci, častá potřeba střídání činností, prokrastinace, problémy v partnerských vztazích, deprese a nespavost.

Terapie

Terapie zahrnuje nejen cvičení na posílení jednotlivých funkcí, ale pokud je to nutné i psychoterapii a nácvik dovedností, které vedou ke zvládnutí problémových situací, efektivnímu využití času a maximálnímu využití vrozeného IQ.

Psychoterapie a rodinné poradenství

 • Necítíte se dobře, nedaří se vám, nevěříte si, máte pocit, že vám něco chybí, nebo že byste rádi něco změnili?
 • Nevíte si rady s výchovou dítěte, pochybujete o svých rodičovských schopnostech, hledáte si v rodičovství vlastní cestu, potřebujete najít funkční způsob komunikace se svým dítětem?
 • Procházíte osobní nebo partnerskou krizí, hledáte způsob, jak ve svém životě nebo ve vztahu něco změnit?
 • Nacházíte se ve složité životní situaci, trápíte se nebo jste ve stresu, potřebujete se s něčím ve svém životě vyrovnat?

Na tyto a podobné otázky si nemusíte odpovídat jen sami!


Někdy se nám i s pomocí těch nejbližších a se všemi dobře míněnými radami, které dostáváme, nedaří nacházet ty pro nás správné a funkční odpovědi a změny. Přijďte si o svých problémech, ale i nadějích a přáních promluvit někam, kde můžete svobodně mluvit o všech tématech, o nichž mluvit potřebujete.

Pomůžeme vám se na ně podívat jinýma očima a najít si svoje vlastní řešení nebo cestu.